Letzten Log anzeigen

Task: Crawler-2
progress: 0 of 0
HttpImageCrawler: debug false, forceDownload false, batchSize 100

Task: Crawler-1 ...zZ (nächste Ausführung in -3 Min. -58 Sec.)
Task: Crawler-3 ...zZ (nächste Ausführung in 0 Min. -23 Sec.)
Task: Queuer ...zZ (nächste Ausführung in 212 Min. 45 Sec.)