Letzten Log anzeigen

Task: Crawler-2 ...zZ (nächste Ausführung in 0 Min. 6 Sec.)
Task: Crawler-1
progress: 0 of 0
HttpImageCrawler: debug false, forceDownload false, batchSize 100

Task: Crawler-3 ...zZ (nächste Ausführung in 0 Min. 58 Sec.)
Task: Queuer ...zZ (nächste Ausführung in 907 Min. 2 Sec.)